Polityka prywatnoĹci

 1. Niniejsza Polityka PrywatnoĹci okreĹla zasady postÄpowania z danymi osobowymi UĹźytkownikĂłw oraz wykorzystywania plikĂłw cookies i innych technologii, sĹuĹźÄcych realizacji usĹug Ĺwiadczonych drogÄ elektronicznÄ na ĹźÄdanie  UĹźytkownika przez Serwis Internetowy  http://www.rybkaopony.pl/
 2. Administratorem Serwisu internetowego http://www.rybkaopony.pl/ jest F.H.U. Mariusz Rybka w 44-310 RADLIN ul. RYBNICKA 207, NIP: 969-002-46-60, REGON: 270587154
 3. Dane kontaktowe Administratora Serwisu Internetowego:e-mail: biuro@globgum.pl , tel: 324568072
 4. F.H.U. Mariusz Rybka szanuje prawo UĹźytkownikĂłw do prywatnoĹci i dokĹada starannoĹci w ochronie danych osobowych UĹźytkownikĂłw, stosujÄc odpowiednie rozwiÄzania technologiczne przeciwdziaĹajÄce  naruszaniu prywatnoĹci UĹźytkownikĂłw przez osoby trzecie.
 5. KorzystajÄc z serwisu internetowego http://www.rybkaopony.pl/ UĹźytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce PrywatnoĹci.
 6. F.H.U. Mariusz Rybka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce PrywatnoĹci.
 7. Definicje:
  1. UĹźytkownik â podmiot (osoba fizyczna lub prawna), korzystajÄcy z Serwisu Internetowego, ktĂłremu zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego i przepisami prawa mogÄ byÄ Ĺwiadczone usĹugi drogÄ elektronicznÄ.
  2. Administrator â podmiot, decydujÄcy o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych UĹźytkownika â F.H.U. Mariusz Rybka z siedzibÄ RADLIN ul. RYBNICKA 207;  NIP: 969-002-46-60 , REGON: 270587154 .
  3. Serwis Internetowy  â strona internetowa (wraz z powiÄzanÄ aplikacjÄ), w ramach ktĂłrej Administrator prowadzi serwis internetowy, dziaĹajÄcy w domenie www.rybkaopony.pl / i ĹwiadczÄcy usĹugi drogÄ elektronicznÄ.
  4. UrzÄdzenie UĹźytkownika â dowolne elektroniczne urzÄdzenie za poĹrednictwem, ktĂłrego UĹźytkownik uzyskuje dostÄp do Serwisu Internetowego, np. komputer, tablet, smartfon.
  5. Dane Osobowe â wszelkie informacje dotyczÄce zidentyfikowanej lub moĹźliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej wykorzystywane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego.
  6. Cookies â dane informatyczne, w szczegĂłlnoĹci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na UrzÄdzeniach UĹźytkownika, za poĹrednictwem ktĂłrych uzyskiwany jest dostÄp do Serwisu Internetowego.
 8. Przetwarzanie danych osobowych:
  1. UĹźytkownik moĹźe przekazywaÄ swoje Dane Osobowe Administratorowi za pomocÄ formularzy dostÄpnych w Serwisie Internetowym, takich jak: formularz skĹadania zamĂłwienia oraz przekazane przez wiadomoĹÄ e-mail, telefonicznie lub osobiĹcie.
  2. Podanie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jest niezbÄdne dla realizacji usĹug dostÄpnych w Serwisie Internetowym: zĹoĹźenia zamĂłwienia bez podania Danych Osobowych,  realizacja tej usĹug nie bÄdzie moĹźliwa.
  3. W celu zĹoĹźenia oraz realizacji zamĂłwienia zĹoĹźonego w Serwisie Internetowym UĹźytkownik jest zobowiÄzany do podania w formularzu skĹadania zamĂłwienia nastÄpujÄcych Danych Osobowych: imiÄ i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, niezbÄdnych i wykorzystywanych wyĹÄcznie dla celĂłw realizacji tego zamĂłwienia â przetwarzanie Danych Osobowym jest w tym przypadku niezbÄdne do wykonania umowy.
  4. UĹźytkownikowi przysĹugujÄ nastÄpujÄce uprawnienia:
   1. prawo do ĹźÄdania dostÄpu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usuniÄcia lub ograniczenia przetwarzania,
   2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych,
   3. prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych.
 9. Informacja o stosowanych plikach Cookies i innych technologiach
  1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies (âciasteczkaâ), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na UrzÄdzeniu UĹźytkownika, ktĂłre  mogÄ byÄ odczytywane przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora.
  2. W Serwisie Internetowym wykorzystywane sÄ Cookies bezpieczne dla UrzÄdzenia UĹźytkownika, a w wyniku ich stosowania nie nastÄpuje przekazywanie do UrzÄdzenia UĹźytkownika wirusĂłw lub innego niepoĹźÄdanego oprogramowania. Nie sÄ rĂłwnieĹź pobierane Dane Osobowe ani Ĺźadne informacje poufne pochodzÄce z UrzÄdzenia UĹźytkownika.
  3. Pliki Cookies pozwalajÄ na dostosowanie  korzystania z Serwisu Internetowego do potrzeb indywidualnego UĹźytkownika.
  4. W Serwisie Internetowym mogÄ byÄ stosowane tzw.  Cookies sesyjne przechowywane na UrzÄdzeniu UĹźytkownika w czasie trwania sesji danej przeglÄdarki, po czym zapisane informacje sÄ trwale usuwane z pamiÄci UrzÄdzenia.
  5. W Serwisie Internetowym mogÄ byÄ stosowane  tzw. Cookies trwaĹe,  przechowywane na UrzÄdzeniu UĹźytkownika do ich usuniÄcia przez UĹźytkownika, a zakoĹczenie sesji danej przeglÄdarki lub wyĹÄczenie UrzÄdzenia nie powoduje ich usuniÄcia z UrzÄdzenia UĹźytkownika.
  6. UĹźytkownik ma moĹźliwoĹÄ ograniczenia lub wyĹÄczenia dostÄpu Cookies do uĹźywanego UrzÄdzenia, przy czym moĹźe to wpĹynÄÄ na moĹźliwoĹÄ ograniczenia funkcjonalnoĹci Serwisu Internetowego.
  7. Cele stosowania plikĂłw Cookies:
   1. Rozpoznanie UrzÄdzenia UĹźytkownika i odpowiednie dostosowanie wyĹwietlania stron Serwisu Internetowego do rodzaju UrzÄdzenia.
   2. Dostosowywanie zawartoĹci stron Serwisu Internetowego do zidentyfikowanych preferencji UĹźytkownika.
   3. Tworzenie anonimowych statystyk korzystania przez UĹźytkownikĂłw ze stron Serwisu Internetowego w celu poprawy struktury i zawartoĹci Serwisu Internetowego.
   4. Zbieranie ogĂłlnych i anonimowych danych statycznych za poĹrednictwem narzÄdzi analitycznych.
  8. MoĹźliwoĹci postÄpowania UĹźytkownika w zakresie plikĂłw Cookies:
   1. UĹźytkownik moĹźe samodzielnie i w kaĹźdym czasie zmieniÄ ustawienia dotyczÄce Cookies, okreĹlajÄc warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostÄpu przez pliki Cookies do UrzÄdzenia UĹźytkownika.
   2. Zmiany ustawieĹ UĹźytkownik moĹźe dokonaÄ poprzez modyfikacjÄ konfiguracji przeglÄdarki internetowej lub usĹugi.
   3. Zmiany ustawieĹ obejmujÄ w szczegĂłlnoĹci blokowanie automatycznej obsĹugi Cookies w ustawieniach przeglÄdarki internetowej bÄdĹş informowanie o kaĹźdorazowym zamieszczeniu Cookies na UrzÄdzeniu UĹźytkownika.
   4. UĹźytkownik moĹźe w kaĹźdej chwili usunÄÄ pliki Cookies korzystajÄc z dostÄpnych funkcji w przeglÄdarce internetowej.
   5. Ograniczenie stosowania Cookies moĹźe wpĹynÄÄ na niektĂłre funkcjonalnoĹci dostÄpne na stronach Serwisu Internetowego.
  9. Administrator informuje, Ĺźe stosuje nastÄpujÄce technologie dotyczÄce dziaĹaĹ UĹźytkownika na stronach Serwisu Internetowego:
   1. kod Ĺledzenia Google Analytics dla celĂłw analizy statystyk Serwisu Internetowego
   2. logi serwera, zapisywane w trakcie korzystania przez UĹźytkownika z Serwisu Internetowego, obejmujÄce: dane IP, czas korzystania, rodzaj przeglÄdarki i systemu operacyjnego UrzÄdzenia UĹźytkownika, przy czym dane te nie sÄ wykorzystywane do identyfikacji UĹźytkownika.